Chó nhảy lên giường: tôi đến lấy cơm cẩu lương

Chó nhảy lên giường: tôi đến lấy cơm cẩu lương

Chó nhảy lên giường: tôi đến lấy cơm cẩu lương

Cơm chó muôn đời thịnh, phát cơm chó never die.