Chúng nó luôn lấy ảnh tôi rồi gắn vào những câu nói mà tôi chưa từng nói ra

Chúng nó luôn lấy ảnh tôi rồi gắn vào những câu nói mà tôi chưa từng nói ra

Các bạn chế ảnh tùm lum làm anh Lưu giận dỗi rồi.

Xem thêm: