Chuột Jerry mặc áo thần tài đón tết

Chuột Jerry mặc áo thần tài đón tết

Nhìn khuôn mặt rửng mỡ không thể tả được.

Xem thêm: