Chuột Jerry mặc áo thần tài đón tết

Chuột Jerry mặc áo thần tài đón tết

Chuột Jerry mặc áo thần tài đón tết

Nhìn khuôn mặt rửng mỡ không thể tả được.

Meme liên quan: