Cô gái giận full color

Cô gái giận full color

Nghĩ mà tức bay màu, mà giận full màu.