Còn thời gọi anh đầu mullet, hết thời gọi đầu cắt moi

Còn thời gọi anh đầu mullet, hết thời gọi đầu cắt moi

Còn thời gọi anh đầu mullet, hết thời gọi đầu cắt moi

Mái tóc đẹp hay không cũng tuỳ vào thời điểm.

Meme liên quan: