Đầu hai mái, dai âm dương, đi bốn phương quần hùng xưng bá

Đầu hai mái, dai âm dương, đi bốn phương quần hùng xưng bá

Câu nói bất hủ của Lệnh Lake Xung - Lệnh Hồ Xung.

Xem thêm: