Đầu nấm cưỡi mây: mị nhẹ nhàng lạc trôi qua đây

Đầu nấm cưỡi mây: mị nhẹ nhàng lạc trôi qua đây

Đầu nấm cưỡi mây: mị nhẹ nhàng lạc trôi qua đây

Comment ké khi thấy đám bạn đang nói chuyện sôi nổi mà không có mình.

Meme liên quan: