Đầu nấm tát bạn không biết xấu hổ và liêm sỉ

Đầu nấm tát bạn không biết xấu hổ và liêm sỉ

Không biết xấu hổ, cũng không biết liêm sỉ.

Xem thêm: