Đừng quan trọng điểm thấp, hãy nhớ rằng thất bại là mẹ đập con

Đừng quan trọng điểm thấp, hãy nhớ rằng thất bại là mẹ đập con

Đừng quan trọng điểm thấp, hãy nhớ rằng thất bại là mẹ đập con

Trước kỳ thi mà mẹ nói vậy thì nên vui hay nên buồn?

Meme liên quan: