Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế người ta đánh giá

Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế người ta đánh giá

Phải cao thượng tí nhé. Có nghiện cũng phải giả bộ ngại tí nhé.

Xem thêm: