Đường Tăng đậu mầm nói ai đà điểu

Đường Tăng đậu mầm nói ai đà điểu

Đường tăng cute như thế này yêu quái tha tội cho đi hết.