Tôi phải block cô loại con gái xấu tính này

Tôi phải block cô loại con gái xấu tính này

Tui phải block cô, cái loại con gái xấu tính này!

Xem thêm: