Gớt nước mắt - lấy khăn lau nước mắt

Gớt nước mắt - lấy khăn lau nước mắt

Không biết là đang cảm động hay qua sốc nữa.

Xem thêm: