Hacker nói phát biểu ngu, bay acc (pay ặc)

Hacker nói phát biểu ngu, bay acc (pay ặc)

Ảnh chế hacker dọa cho pay acc vì phát biểu ngu. Meme hacker pay ạc, bay ạc.