Hang hốc của chị rộng ghê. Tôi có nhắc lại đâu, tiếng vọng đấy chứ!

Hang hốc của chị rộng ghê. Tôi có nhắc lại đâu, tiếng vọng đấy chứ!

- Wah! Hang hốc của chị rộng ghê... rộng ghê. - DM cậu không phải lặp lại hai lần đâu. - Tôi có nhắc lại đâu, tiếng vọng đấy chứ.