Bạn sẽ đọc dòng này trước sau đó đọc dòng này

Bạn sẽ đọc dòng này trước sau đó đọc dòng này