Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Đa cầm súng

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Đa cầm súng

Còn nói một câu nữa thì không chỉ là đấm cho mấy nhát đâu.