Hình như chúng ta được chế tạo ra để đau khổ

Hình như chúng ta được chế tạo ra để đau khổ

Hình như chúng ta được chế tạo ra để đau khổ

Vâng đó chính là số phận của chúng ta.

Meme liên quan: