Huấn Hoa Hồng Yasuo cầm kiếm chém bỏ mẹ mày bây giờ

Huấn Hoa Hồng Yasuo cầm kiếm chém bỏ mẹ mày bây giờ

Huấn Hoa Hồng Yasuo cầm kiếm chém bỏ mẹ mày bây giờ

Đừng nhờn với anh Huấn ối giồi ôi.

Meme liên quan: