Im mồm đi con chó - hai con chó bịt mồm nhau

Im mồm đi con chó - hai con chó bịt mồm nhau

Ngậm mồm lại và đừng có ẳng ẳng tiếng chó nữa đi.

Xem thêm: