Kính râm cũng không thể che nổi cú sốc này

Kính râm cũng không thể che nổi cú sốc này

Có thấy mắt tao không? Có thấy cú sốc trong đó không?