Mèo trắng thắt cổ nói nhân sinh không còn gì luyến tiếc

Mèo trắng thắt cổ nói nhân sinh không còn gì luyến tiếc

Mèo trắng thắt cổ nói nhân sinh không còn gì luyến tiếc

Sống làm gì cho tốn cơm tốn cá nữa đây.

Meme liên quan: