Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn không muốn người ta sẽ xạo loz

Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn không muốn người ta sẽ xạo loz

Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn không muốn người ta sẽ xạo loz

Người ta sẽ xạo loz thay vì tìm lý do.

Meme liên quan: