Nói ra những lời này thì nên câm mẹ nó đi - Đầu nấm bị bịt mồm

Nói ra những lời này thì nên câm mẹ nó đi - Đầu nấm bị bịt mồm

Tốt nhất là đừng phát biểu gì hết không người ta lại biết mình ngu.

Xem thêm: