Ông đầu trọc đứng chống nạnh nhìn từ trên trời xuống

Ông đầu trọc đứng chống nạnh nhìn từ trên trời xuống

Lên thiên đàng rồi vẫn còn quá chán với tụi bây.