Ông Nguyễn Hữu Đa tổ chức họp báo

Ông Nguyễn Hữu Đa tổ chức họp báo

Đứa nào phỏng vấn ông ông đấm cho mấy nhát.