Ông Nguyễn Hữu Đa và bà Tân Vlog trong ngày khai giảng

Ông Nguyễn Hữu Đa và bà Tân Vlog trong ngày khai giảng

2 huyền thoại trong cùng một bức ảnh, nể người nào chế ảnh này thật chứ.