Phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi - ông Nguyễn Hữu Đa tổ trưởng

Phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi - ông Nguyễn Hữu Đa tổ trưởng

Phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi - ông Nguyễn Hữu Đa tổ trưởng

Ông Đa tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố phản ứng khi gặp thằng ranh con láo.

Meme liên quan: