Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này cả - Ông Đa tổ trưởng

Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này cả - Ông Đa tổ trưởng

Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này cả - Ông Đa tổ trưởng

Ông Đa tổ trưởng đã 70 tuổi mà chưa gặp thằng ranh con nào láo như thế này cả. "Phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi" - ông nói.

Meme liên quan: