Rất nhiều gạch xuất hiện, tránh ra tạp chủng để ta chọi chết mẹ nó

Rất nhiều gạch xuất hiện, tránh ra tạp chủng để ta chọi chết mẹ nó

Bao nhiêu đây gạch đá có vẻ là chưa đủ?

Xem thêm: