Rửa con mắt dưới vòi nước

Rửa con mắt dưới vòi nước

Bỏ con mắt đi là vừa.

Xem thêm: