Sờ miếng an ủi nè

Sờ miếng an ủi nè

Sờ miếng an ủi nè

Sờ đầu như là mẹ sờ đầu con vậy đó.