Từ "Đậu" được ghép thành từ nhiều từ "trượt" và "rớt"

Từ "Đậu" được ghép thành từ nhiều từ "trượt" và "rớt"

Từ "Đậu" được ghép thành từ nhiều từ "trượt" và "rớt"

Đỉnh cao của chúc thi đậu trong kỳ thi sắp diễn ra.

Meme liên quan: