Anh da trắng cầm con cá khổng lồ nói anh bạn à

Anh da trắng cầm con cá khổng lồ nói anh bạn à

Anh da trắng cầm con cá khổng lồ nói anh bạn à

Chúng ta có thể giảng hòa được không?