Bao Công cầm thượng phương bảo kiếm xin húp trước

Bao Công cầm thượng phương bảo kiếm xin húp trước

Tất cả tránh ra để Bao Chửng ta húp trước.

Xem thêm: