Bức tường vàng có chữ nhà tôi ba đời làm thợ xây

Bức tường vàng có chữ nhà tôi ba đời làm thợ xây

Bức tường vàng có chữ nhà tôi ba đời làm thợ xây

Đến đời tôi tốt nghiệp trường đại học Fuho, ngành phụ hồ.

Meme liên quan: