Cẩm Lan Sục ngồi chửi dô diên

Cẩm Lan Sục ngồi chửi dô diên

Vô duyên tao có duyên từ nhỏ tao có võ Hồng Kông...

Xem thêm: