Cầu xóa nợ - rất sâu và dưới nhiều đá hộc

Cầu xóa nợ - rất sâu và dưới nhiều đá hộc

Cầu xóa nợ - rất sâu và dưới nhiều đá hộc

Nợ trả xong thì có thứ khác cũng tan biến theo.

Meme liên quan: