Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người ngu ăn cứt

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người ngu ăn cứt

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người ngu ăn cứt

Người lười cũng thế, không làm thì chỉ có ăn đầu buoi, ăn cứt.

Meme liên quan: