Chó chỉ tay: ơ dit mẹ thằng này hảo (hán)

Chó chỉ tay: ơ dit mẹ thằng này hảo (hán)

Chó chỉ tay: ơ dit mẹ thằng này hảo (hán)

Hảo hán xứng mặt anh tài đấy.

Meme liên quan: