Chú chó chắp tay như đang lạy ai đó

Chú chó chắp tay như đang lạy ai đó

Chú chó chắp tay như đang lạy ai đó

Xem như bố khép dit lạy mày?