Dit mẹ mày đó là một sự xúc phạm

Dit mẹ mày đó là một sự xúc phạm

Rõ ràng, đó là điều quá rõ ràng.