Đỡ em lên, em vẫn chơi được tiếp

Đỡ em lên, em vẫn chơi được tiếp

Đỡ em lên, em vẫn chơi được tiếp

Ngã ở nơi nào đứng lên ở chỗ đấy.