Dòng chữ It's so dark

Dòng chữ It's so dark

Dòng chữ It's so dark

Comment khi bạn thấy status hoặc hình ảnh nào đó quá dảk.

Meme liên quan: