Đừng bao giờ đem chuyện buồn của người khác ra đùa giỡn vì nó sẽ rất vui

Đừng bao giờ đem chuyện buồn của người khác ra đùa giỡn vì nó sẽ rất vui

Đừng bao giờ đem chuyện buồn của người khác ra đùa giỡn vì nó sẽ rất vui

Những lời của Kong Tone Book đi sâu vào lòng quần chúng.

Meme liên quan: