Đường Tăng nói cứng và rắn lên nào thí chủ

Đường Tăng nói cứng và rắn lên nào thí chủ