Đường Tăng nói làm vậy rồi ai dám độ mày

Đường Tăng nói làm vậy rồi ai dám độ mày

Đường Tăng nói làm vậy rồi ai dám độ mày

Chỉ có Trư Bát Giới mới đủ mức độ rảnh háng để độ mày thôi.

Meme liên quan: