Hình ảnh bàn tay có chữ xin giá (cọng giá đỗ)

Hình ảnh bàn tay có chữ xin giá (cọng giá đỗ)

Hình ảnh bàn tay có chữ xin giá (cọng giá đỗ)

Cách để xin giá bán của một shop nào đó thật hài hước.