Lại thêm mấy kiến thức lạ lùng rồi

Lại thêm mấy kiến thức lạ lùng rồi

Lại thêm mấy kiến thức lạ lùng rồi

Kiến thức lạ lùng kỳ quái này đã được tiếp thu.