Lại thêm mấy kiến thức lạ lùng rồi

Lại thêm mấy kiến thức lạ lùng rồi

Kiến thức lạ lùng kỳ quái này đã được tiếp thu.