Linda Cẩm Lan Sục quát có điên không?

Linda Cẩm Lan Sục quát có điên không?

Làm ơn bình thường lại đi má ơi.

Xem thêm: